Retningslinjer for tildeling af § 18-tilskud

Greve Kommune afsætter hvert år et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

Få foreninger tildeles et fast årligt tilskud. Modtagerne af det faste tilskud godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget . Listen over foreninger, der modtager tilskud, revideres hvert 2. år. Resten af puljen fordeles efter ansøgning, som beskrevet i det følgende.

Der er én ansøgningsrunde om året.

Fristen for ansøgning om § 18 tilskud i 2024 er den 13. oktober 2023, kl. 12.00.

Ansøgninger til støtte via § 18 behandles af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Når Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet ansøgningerne, får ansøgerne skriftlig besked om beslutningen.

Anvendelse af § 18-midler

Midlerne kan søges af frivillige organisationer og foreninger på det sociale område. Som eksempler på aktiviteter, der kan ydes støtte til kan nævnes:

 • Rådgivninger, fx telefonrådgivninger

 • Besøgsvennetjenester og støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis

 • Ledsageordninger på frivillig basis

 • Frivilligcentre og kontaktsteder,

 • Foreninger der organiserer selvhjælpsgrupper

 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.

 • Krisecentre, fx kvindekrisecentre samt sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter

 • Sociale aktiviteter, fx med ensomme ældre, truede unge eller etniske minoriteter i boligområder

 •  Brugerorganisering, fx for hjemløse eller mennesker med misbrug

 • Socialt netværksarbejde, der fremmer naboskab og forhindrer social isolation og ensomhed

 • Aktiviteter der virker sundhedsfremmende og aktiverende blandt udsatte eller svage grupper

Desuden kan der ydes tilskud til initiativer der støtter, synliggør eller udvikler det frivillige arbejde, herunder fx kurser, konferencer, temamøder mv.

Prioritering af midlerne

Greve Kommune lægger vægt på at støtte aktiviteter, der finder sted lokalt og er med til at skabe et stærkt civilsamfund i kommunen. Det er ikke en betingelse, at organisationen/foreningen eller medlemmerne er bosiddende i kommunen, men aktiviteterne skal være rettet mod borgere i Greve Kommune.

Det prioriteres, at aktiviteterne er nytænkende og/eller bidrager til en udvidelse af allerede eksisterende aktiviteter.

Endvidere lægges der i behandling af ansøgningerne vægt på, at aktiviteterne er åbne og almindeligt tilgængelige – også for borgere uden for foreningens medlemskreds. Foreninger, der ikke har et stærkt bagland eller mulighed for anden støtte prioriteres såfremt formålet ligger inden for rammerne og fokusområderne i puljen under § 18.

Greve Kommune ønsker at støtte flerårige projekter og har mulighed for at afsætte midler for op til tre år ad gangen. Ved sådanne projekter aftales en årlig afrapportering og aflæggelse af regnskab. Formålet med det faste tilskud er at sikre kontinuitet og muliggøre langsigtet planlægning.

Greve Kommune ser positivt på initiativer, der opstår i samskabelse mellem flere organisationer og eller mellem kommunens egen indsats og frivillige initiativer og tilbud. Forslag til samarbejdsaftaler behandles i  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Der ydes normalt ikke tilskud til husleje, løn eller andre drifts- eller administrationsomkostninger forbundet med foreningens daglige drift. Der kan dog ydes tilskud til administrationsomkostninger i forbindelse med udførelse af konkrete aktiviteter, hvor den frivillige indsats i øvrigt er afgørende.

Der ydes ikke tilskud til foreninger eller aktiviteter, som udelukkende har et kulturelt og underholdende formål.

Greve Kommune prioriterer hvert år ansøgningerne i forhold til et fokusområde. Årets fokusområde er særligt sårbare målgrupper.

Foreninger, der modtager støtte efter servicelovens § 18 og arbejder med børn eller unge 15 år skal indhente en børneattest på foreningernes medarbejdere (inklusiv frivillige). Der kan læses mere om børneattest, og hvordan den indhentes på www.borger.dk.

Opfølgning og dokumentation

Alle foreninger der modtager et tilskud skal sikre, at tilskuddet fremgår af foreningens årsregnskab, som præsenteres på årets første generalforsamling i 2022. Foreningens årsregnskab skal uploades på AKTIV GREVE - min side - rediger oplysninger.

Spørgsmål til ansøgningen kan stiles til:

Ditte Scherning Thiesen.

E-mail: dst@greve.dk

Center for Sundhed & Pleje

Greve Kommune

Søg tilskud